Субота, 20.04.2019, 07:28
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЕКОНОМIКО-ГУМАНIТАРНИЙ КОЛЕДЖ
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Форма входу

Положення про студенське самоврядування

 

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу

 

1. Загальні положення

1.1.  Студентське самоврядування Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу (далі –студентське самоврядування) - це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління коледжем, які визначаються адміністрацією, відділеннями і здійснюється студентами.

1.2.  Основна мета студентського самоврядування - виконання  студентами  обов’язків та захисту  своїх  прав і сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування навичок майбутнього організатора, керівника.

1.3. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

1.4.  Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним  законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу та цим Положенням, користуються допомогою і підтримкою директора коледжу, його заступників з навчально-виховної та методичної роботи і з  гуманітарної освіти та виховання.

1.6.  Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

 

2. Основні функції, завдання та напрями діяльності студентського

самоврядування

2.1. Студентське самоврядування:

- сприяє формуванню у студентів коледжу патріотичних почуттів, почуттів національної свідомості, гідності, поваги до України, рідного міста та навчального закладу;

- забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;

- сприяє демократизації стосунків у колективі, гуманізації міжособистісних відносин між студентами та викладачами, поглибленню їх співробітництва у навчально-виховному процесі;

- допомагає адміністрації коледжу в організації навчально-виховної роботи в коледжі, на відділеннях і сприяє її проведенню;

- здійснює контроль за виконанням студентами їх обов'язків, дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

- бере участь у вирішенні питання про відрахування студентів з коледжу за незадовільну  успішність та порушення дисципліни;

- координує діяльність старост академічних груп;

- сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності — науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

- бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, день коледжу, тижні циклових комісій тощо;

- порушує клопотання перед адміністрацією коледжу про поліпшення медичного обслуговування та вдосконалення навчально-матеріальної бази коледжу;

- пропагує здоровий спосіб життя, запобігає вчиненню студентами правопорушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

- залучає студентів до чергування та охорони громадського порядку в коледжі та на його території;

- організовує співробітництво зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляє коледж у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях;

- представляє коледж у міжнародних студентських та молодіжних організаціях, взаємодіє з органами студентського самоврядування навчальних закладів зарубіжних країн, займається організацією міжнародних освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських обмінів;

- бере участь у розподілі при відрядженні студентів на виробничу практику, також сприяє працевлаштуванню випускників.

 

3. Організаційна структура студентського самоврядування

3.1.Студентське самоврядування функціонує на рівні: академічних груп, спеціальностей  та коледжу в цілому.

Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група.

3.2. В коледжі створюються і діють органи студентського самоврядування: Студентська рада коледжу, Студентські ради спеціальностей.

3.3. Вищим органом студентського самоврядування коледжу є Конференція студентів коледжу. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

Делегатів на Конференцію студентів коледжу обирають на Конференціях студентів спеціальностей за нормою представництва, яку визначає Студентська рада коледжу.

Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів спеціальності.

До складу делегатів Конференції студентів коледжу за посадами входять члени Студентської ради коледжу, директор та заступники директора коледжу (за згодою).

Конференцію студентів коледжу скликає Студентська рада коледжу за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10 % студентів коледжу, або за ініціативою адміністрації коледжу.

Конференцію студентів коледжу проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції.

Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості обраних делегатів.

Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

Конференція студентів коледжу обирає головуючого, президію, секретаріат та лічильну комісію Конференції.

Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

Рішення Конференції студентів коледжу є обов'язковими для виконання органами студентського самоврядування та носять рекомендаційний характер для адміністрації коледжу.

Конференція студентів коледжу:

- обирає голову Студентської ради коледжу та його заступника;

- заслуховує звіт голови Студентської ради коледжу;

- ухвалює Положення про студентське самоврядування коледжу, вносить зміни та доповнення до нього;

- визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій студентського самоврядування коледжу.

3.4. Вищим представницьким органом студентського самоврядування коледжу є Студентська рада коледжу. До складу Студентської ради коледжу входять голова Студентської ради коледжу, секретар Студентської ради коледжу, заступник голови Студентської ради коледжу, голови Студентських рад спеціальностей, заступник директора з виховної роботи (за згодою).

Засідання Студентської ради коледжу відбуваються один раз на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради коледжу за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради коледжу, або за пропозицією адміністрації коледжу.

Засідання Студентської ради коледжу є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради коледжу.

Рішення Студентської ради коледжу приймають шляхом прямого голосування  простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради коледжу.

Рішення Студентської ради коледжу підписує голова Студентської ради коледжу та секретар Студентської ради коледжу. Рішення Студентської ради коледжу є обов'язковими для виконання головою Студентської ради коледжу, членами Студентської ради коледжу.

Студентська рада коледжу:

- організовує діяльність студентського самоврядування коледжу;

- здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування в коледжі;

- визначає позицію студентського самоврядування в коледжі з актуальних питань студентського життя;

- представляє студентське самоврядування коледжу в органах управління коледжу, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;

- приймає рішення в межах своїх повноважень;

- скликає Конференцію студентів коледжу;

- обирає секретаря Студентської ради коледжу;

- обирає керівників Студентських рад;

- щомісяця заслуховує звіти керівників Студентських рад спеціальності;

- вирішує питання про входження до регіональних, всеукраїнських та міжнародних об'єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди;

- заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування коледжу;

- звітує про свою роботу на Конференції студентів коледжу.

3.5. Голова Студентської ради коледжу обирається на Конференції студентів коледжу з числа студентів коледжу відкритим чи таємним голосуванням терміном на один рік. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради коледжу здійснюється Студентською радою коледжу на підставі особистої заяви кандидата або подання студентських колективів (котре оформлюються протоколом), які подаються не пізніше 5 робочих днів до дати проведення Конференції студентів коледжу.

Розпорядження голови Студентської ради коледжу є обов’язковими для членів Студентської ради коледжу та членів Студентських рад спеціальностей коледжу. Голова Студентської ради коледжу:

- дотримується чинного законодавства;

- виконує рішення Конференції студентів коледжу;

- виконує рішення Студентської ради коледжу;

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради коледжу;

- здійснює організаційне керівництво Студентською радою коледжу;

- головує на засіданнях Студентської ради коледжу;

- здійснює представницькі функції;

- підписує від імені Студентської ради коледжу усі види угод та інші документи:

- може делегувати окремі повноваження своєму заступнику, іншим членам Студентської ради коледжу.

3.6. Секретаря Студентської ради коледжу обирає Студентська рада коледжу з числа студентів коледжу терміном на один рік.

Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів Студентської ради коледжу.

Секретар Студентської ради коледжу:

- веде протокол засідань Студентської ради коледжу;

- разом із головою Студентської ради коледжу підписує від імені Студентської ради коледжу усі види угод та інші документи;

3.7. Заступника голови Студентської ради коледжу обирає Конференція студентів коледжу з числа студентів коледжу терміном на один рік.

Заступник голови Студентської ради коледжу:

- здійснює повноваження голови Студентської ради коледжу за відсутності голови Студентської ради коледжу;

- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради коледжу;

- допомагає голові Студентської ради коледжу у його повсякденній роботі.

 

4. Студентське самоврядування спеціальності

4.1. Конференція студентів спеціальності

Вищим органом студентського самоврядування спеціальності є Конференція студентів спеціальності. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування спеціальності.

Делегатів на Конференцію студентів спеціальності обирають на зборах студентів академічних груп за нормою представництва, яку визначає Студентська рада спеціальності.

До складу делегатів Конференції спеціальності за посадами входять члени Студентської ради спеціальності.

Конференцію студентів спеціальності скликає Студентська рада спеціальності за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% студентів спеціальності, або за ініціативою голови циклової комісії спеціальності, або за ініціативою Студентської ради коледжу.

Конференцію студентів спеціальності проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції.

Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 загальної кількості делегатів.

Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів конференції.

Конференція студентів спеціальності обирає головуючого, президію, секретаріат та лічильну комісію Конференції.

Протокол Конференції підписують головуючий та секретар конференції.

Рішення Конференції студентів спеціальності є обов'язковими для виконання Студентською радою спеціальності та носять рекомендаційний характер для циклової комісії спеціальності.

Конференція студентів спеціальності:

- обирає голову Студентської ради спеціальності;

- заслуховує звіт голови Студентської ради спеціальності;

- визначає принцип формування Студентської ради спеціальності - норму представництва студентів у Студентській раді спеціальності;

- визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій студентського самоврядування спеціальності.

4.2. Студентська рада спеціальності

Вищим представницьким органом студентського самоврядування спеціальності є Студентська рада спеціальності.

До складу Студентської ради спеціальності входять: голова Студентської ради спеціальності; секретар Студентської ради спеціальності; заступник голови Студентської ради спеціальності; представники студентів спеціальності, які обрані за нормою представництва (яка затверджена Конференцією спеціальності). Студентська рада спеціальності обирає секретаря Студентської ради спеціальності, заступника голови Студентської ради спеціальності.

Засідання Студентської ради спеціальності відбувається не рідше одного разу на 2 місяця. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради спеціальності за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради спеціальності або за ініціативи Студентської ради коледжу.

Засідання Студентської ради спеціальності є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради спеціальності.

Рішення Студентської ради спеціальності приймаються шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради спеціальності.

Рішення Студентської ради спеціальності підписує голова Студентської ради спеціальності та секретар Студентської ради спеціальності.

Рішення Студентської ради спеціальності є обов'язковими для виконання головою Студентської ради спеціальності та членами Студентської ради спеціальності.

Студентська рада спеціальності:

- організовує діяльність студентського самоврядування спеціальності;

- здійснює організаційне керівництво роботою студентського самоврядування спеціальності;

- визначає позицію студентського самоврядування спеціальності з актуальних питань студентського життя;

- представляє студентське самоврядування в органах управління спеціальності;

- приймає рішення в межах своїх повноважень;

- скликає Конференцію студентів спеціальності;

- обирає секретаря Студентської ради спеціальності, заступника голови Студентської ради спеціальності;

- заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування

спеціальності;

- щорічно звітує перед Студентською радою коледжу;

- звітує про свою роботу на Конференції студентів спеціальності.

4.3. Голова Студентської ради спеціальності

Голова Студентської ради спеціальності обирається на Конференції студентів спеціальності з числа студентів спеціальності відкритим або таємним голосуванням терміном на один рік. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради спеціальності здійснюється Студентською радою коледжу на підставі особистої заяви або подання студентських колективів (котре оформлюються протоколом), які подаються не пізніше 5 робочих днів до дати проведення Конференції студентів спеціальності.

Розпорядження голови Студентської ради спеціальності є обов'язковими для  членів Студентської ради спеціальності.

Голова Студентської ради спеціальності:

- дотримується чинного законодавства;

- виконує рішення Конференції студентів спеціальності;

- виконує рішення Студентської ради спеціальності;

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської спеціальності;

- здійснює організаційне керівництво Студентською спеціальності;

- головує на засіданнях Студентської ради спеціальності;

- здійснює представницькі функції;

- підписує від імені Студентської ради спеціальності усі види угод та інші документи;

- може делегувати окремі повноваження своєму заступнику та іншим членам Студентської ради спеціальності.

4.4. Секретар Студентської ради спеціальності

Секретаря Студентської ради спеціальності обирає Студентська рада спеціальності з числа студентів спеціальності терміном на один рік.

Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів Студентської ради спеціальності.

Секретар Студентської ради спеціальності:

- веде протокол засідань Студентської ради спеціальності;

- разом із головою Студентської ради спеціальності підписує від імені Студентської ради спеціальності усі види угод та інші документи.

4.5. Заступник голови Студентської ради спеціальності

 Заступника голови Студентської ради спеціальності обирає Студентська рада спеціальності з числа студентів спеціальності за поданням голови Студентської ради спеціальності терміном на один рік.

Заступник голови Студентської ради спеціальності:

- здійснює повноваження голови Студентської ради спеціальності за відсутності голови Студентської ради спеціальності;

- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради спеціальності;

- допомагає голові Студентської ради спеціальності у його повсякденній роботі.

4.6. Студентське самоврядування в академічних групах реалізується через актив групи, який обирається відкритим голосуванням на термін один рік.

Актив групи формується для виконання завдань, поставлених студентським самоврядуванням спеціальності та коледжу, а також для розв'язання поточних специфічних питань, які виникають у колективі групи.

До складу активу групи входять: староста, заступник старости, фізорг, відповідальний за чергування та виконання суспільно-корисних робіт, відповідальний за проведення культурно-масових заходів.

 

5. Права та обов’язки студентів коледжу.

5.1. Студенти коледжу мають право на:

 • навчання з   метою  здобуття  певного  освітньо-кваліфікаційного  рівня,

отримання вищої освіти відповідно до державних стандартів щодо змісту та обсягів;

 • вибір форми навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів коледжу;
 • участь у науково-дослідній роботі, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 •  участь у студентських об’єднаннях, гуртках, секціях тощо;
 •  участь та обрання до органів студентського самоврядування коледжу;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній, спортивній та культурно - масовій роботі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • вільне висловлювання своїх думок, якщо вони не заперечують аналогічного права інших і не принижують людської гідності;
 • одержання академічної відпустки у зв’язку із захворюванням або іншою поважною причиною;
 • поновлення на навчання у порядку, встановленому законодавством;
 • отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними  особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

5.2. Студенти коледжу зобов'язані:

 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм поведінки, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
 • бути патріотами свого навчального закладу;
 • бути прикладом високої моралі й культури та виховувати ці якості в інших;
 • з повагою ставитися до викладачів, співробітників та студентів коледжу;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • виконувати всі академічні завдання у визначені терміни;
 • відвідувати всі заняття згідно з розкладом, якщо немає документального підтвердження поважної причини їх пропуску;
 • приходити на заняття вчасно і не залишати аудиторії без дозволу викладача;
 • готуватися до занять і працювати під час занять;
 • нести відповідальність за свої вчинки і наслідки, до яких вони призводять;
 • виконувати рішення та розпорядження дирекції коледжу та органів студентського самоврядування, прийняті ними в межах компетенції;
 • бути уважними до потреб і прав інших щодо користування бібліотечними фондами, комп’ютерними ресурсами;
 • бережно ставитися до майна коледжу;
 • пропагувати  своєю поведінкою здоровий спосіб життя.
Пошук
Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Корисні посилання
Copyright MyCorp © 2019Безкоштовний хостинг uCoz